Transparència

El passat mes de juliol del 2015 va entrar en vigor la Llei Catalana de Transparència, una llei que afecta algunes entitats sense ànim de lucre. Publicar digitalment algunes informacions sobre l’entitat són claus per complir la llei.

Aquesta llei l’han de complir les entitats i fundacions que hagin rebut ajudes o subvencions públiques, i què perceben més de 10.0000€ anuals de subvencions o ajuts públics, o l’han de complir entitats i fundacions que un 40% o més dels seus ingressos anuals provenen de subvencions o ajuts públics, amb un mínim de 5000 euros.

7deRàdio a part de ser una entitat sense ànim de lucre, no rebem ajuts tant alts com per publicar per llei les nostres dades. Però, tot i així les farem públiques.

Tot seguit fem públiques diverses informacions de rellevància de la nostra entitat:

Informació institucional i organitzativa:

Estatuts: (en breu)
Número d’inscripció al Dpt Justícia de la Generalitat: 46.993

Gestió econòmica:

Despeses realitzades any 2015 – 12.490,78€
A. Recursos Humans – 0,00€
B. Lloguers – 5.334,61€
C. Subministraments – 1.253,01€
D. Comunicacions – 1.435,87€
E. Manteniment – 1.935,97€
F. Adquisició de material Fungible – 0,00€
G. Transport – 0,00€
H. Publicitat – 0,00€
I. Assegurances – 0,00€
J. Allotjaments i dietes – 33,20€
K. Viatges i desplaçaments – 12,12€
L. Treballs Empreses Externes – 0,00€
M. Altres despeses – 2.486,00€

Ingresos realitzats any 2015 – 12.490,78€
A. Subvencions municipals – 500,00€
B. Subvencions altres administracions – 0,00€
C. Aportacions d’ens privat – 10.383,67€
D. Recursos propis de l’entitat – 0,00€
E. Taquillatge – 0,00€
F. Quotes d’inscripció – 1.085,00€
G. Venda de Productes – 372,11€
H. Publicitat i/o Esponsorització – 50,00€
I. Altres Ingressos – 100,00€

Despeses realitzades any 2016 – 13.120,58€
A. Recursos Humans – 0,00€
B. Lloguers – 5.356,94€
C. Subministraments – 1.359,26€
D. Comunicacions – 1.499,78€
E. Manteniment – 4.904,60€
F. Adquisició de material Fungible – 0,00€
G. Transport – 0,00€
H. Publicitat – 0,00€
I. Assegurances – 0,00€
J. Allotjaments i dietes – 0,00€
K. Viatges i desplaçaments – 0,00€
L. Treballs Empreses Externes – 0,00€
M. Altres despeses – 0,00€

Ingresos realitzats any 2016 – 13.120,58€
A. Subvencions municipals – 500,00€
B. Subvencions altres administracions – 0,00€
C. Aportacions d’ens privat – 7.620,58€
D. Recursos propis de l’entitat – 0,00€
E. Taquillatge – 0,00€
F. Quotes d’inscripció – 5.000,00€
G. Venda de Productes – 0,00€
H. Publicitat i/o Esponsorització – 0,00€
I. Altres Ingressos – 0,00€